Návrat do školy s novými pravidly

Následující informace se vztahují na základní provozní podmínky školy v souvislosti s dobrovolnou přítomností žáků  ve škole – žáků 9. ročníku od 11. 5. 2020 a žáků 1. stupně od 25. 5. 2020.

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy v případě žáků:

 • 1. stupně do 18. 5. 2020
 • 9. ročníku do 7. 5. 2020 

Přihlášení žáka probíhá prostřednictvím elektronického systému Škola OnLine.

Provozní doba školy

Ranní družina nebude poskytována.

Školní stravování bude poskytováno od 25. května, podmínky budou upraveny dle počtu přihlášených dětí.

Začátek a konec vzdělávacích aktivit je stanoven takto:

Žáci 1. stupně:

 • 8:00 – 14:30 hodin – každý pracovní den; konec aktivit se může zněnit na základě zpětné vazby rodičů, bude upřesněno 19. května

Žáci 9. třídy:

 • 9:00 – 11:15 hodin – 1. skupina pondělí a středa, 2. druhá skupina – úterý a čtvrtek

Provoz školy a hygienická opatření

 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 • Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny žáky různých tříd a ročníků.
 • Maximální počet žáků ve skupině je 15.
 • Složení skupin je neměnné po celou dobu od opětovného umožnění přítomnosti žáků ve škole do 30. 6. 2020. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitelka školy.
 • Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 25. 5. 2020, respektive 11. 5. 2020 u žáků 9. ročníků.
 • Vzdělávací aktivity na 1. stupni jsou rozděleny na dopolední a odpolední část. Cílem dopolední části (do 11:30) je zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku. Cílem odpolední části je zajistit zájmové vzdělávání žáků, které vychází z činnosti školní družiny.
 • Vzdělávání žáků 9. ročníků je cíleno výhradně na přípravu na přijímací zkoušky (ČJ, M) a probíhá pouze v dopoledních hodinách.
 • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách vlastní roušky. Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.
 • Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý žák použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou. Hygiena rukou bude probíhat také po každém vzdělávacím bloku.
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.
 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

Předávání, vyzvedávání a omlouvání žáků

 • Žáci dochází ke škole v doprovodu rodičů nebo samostatně. Po vstupu do školy odchází rovnou do stanovené třídy. Na 1. stupni si žáka ze školy vyzvedává zákonný zástupce (počká před školou v předem dohodnutém čase), případně předem písemně sdělí čas, kdy může být žák ze školy poslán domů bez doprovodu.
 • Žák 9. ročníku opouští školu po ukončení vzdělávání sám bez doprovodu zákonného zástupce.
 • V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny je zákonný zástupce povinen informovat o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet.

Povinnost podepsat Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a seznámení s rizikovými skupinami

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, která je nutno podepsat před vstupem do školy (pedagogovi předá žák).

Čestné prohlášení si můžete stáhnout zde.

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím. Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený níže nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému, např. při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), při protinádorové léčbě, po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně
 5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární)