Školní jídelna

 Přihlášky

 • Dítě přihlašuje ke stravování jeho zákonný zástupce. Ke stravování se přijímají strávníci na základě vyplněné a zákonným zástupcem podepsané přihlášky, kterou žáci obdrží při zahájení nebo v průběhu školního roku v kanceláři vedoucí školní jídelny. Zákonní zástupci nezletilých žáků svým podpisem na přihlášce ke stravování stvrzují, že byli seznámeni s Vnitřním řádem školní jídelny.
 • Dle vyhlášky č.107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění, jsou děti a žáci zařazováni do cenových kategorií podle věku:
  • I. kategorie 3-6 let
  • II. kategorie 7-10 let
  • III. kategorie 11-14 let
  • IV. kategorie 15 a více let.
 • Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém daného věku dosahují. Za školní rok je považováno období od 1. září do 31. srpna následujícího roku.

Odhlašování obědů                                                                        

 • Odhlašování obědů se provádí do 12:00 hodin minimálně 1 den dopředu. Strávníci se mohou odhlásit u vedoucí školní jídelny osobně, telefonicky nebo prostřednictvím školního informačního systému Škola OnLine.
 • Nárok na dotované jídlo přísluší jen ve dnech školního vzdělávání. V době prázdnin, ředitelského volna nebo po dobu nemoci nelze odebírat obědy za běžnou cenu, ale za cenu obchodní (tzn. včetně režijních a mzdových nákladů).
 • V době nemoci má dítě nárok na oběd pouze první den nemoci, na další dny je nutné obědy odhlásit. Neodhlášený oběd v 1. den nemoci je vydáván do jídlonosiče v době od 11.30 – 13.00 hodin. Jídlonosič musí být rozložen na tácek a předán do výdejních dveří k plnění. Znečištěné jídlonosiče nebudou k výdeji stravy přijaty.
 • Neodhlášená a nevyzvednutá strava propadá, strávník nemá nárok na náhradu neodebrané stravy.
 • V případě ukončení stravování (ukončení školní docházky, přechod na jinou školu apod.) je nutné tuto skutečnost nahlásit vedoucí školní jídelny, která podá další informace (např. o finančním vyrovnání se školní jídelnou).
 • Výlety, ředitelská volna a jiné školní akce jsou odhlašovány třídním učitelem hromadně.

Placení stravného

 • Trvalým příkazem z různých peněžních ústavů. Každý strávník, který chce takto platit, si musí u vedoucí školní jídelny vyzvednout přidělený variabilní symbol. Současně mu vedoucí školní jídelny oznámí výši zálohy dle vybraného typu stravy a číslo účtu, na který bude platby stravného provádět. Vyúčtování se provádí 2x ročně zasláním přeplatků na váš účet.
 • Složenkou se splatností do 20. dne příslušného měsíce. Složenky se vydávají vždy na daný měsíc podle počtu objednaných jídel snížené o případné přeplatky či nedoplatky z minulého měsíce.
 • V případě neuhrazení stravného je strávník na tuto skutečnost upozorněn upomínkou, následně je pak vyřazen ze stravování, dokud nedoplatek neuhradí.

Cena stravného

 • Žáci 7-10 let:  28,- Kč
 • Žáci 11-14 let: 30,- Kč
 • Žáci 15 let a více: 32,- Kč
 • Dospělí: 32,- Kč

Provoz školní jídelny

 • Výdej stravy:
 • 11.00 – 11.15 hodin: výdej do jídlonosičů cizím strávníkům, obědy se vydávají jen ve dnech školní výuky
 • 11.30 – 13.00 hodin: výdej do jídlonosičů pouze v 1. den nemoci
 • 11.45 – 13.45 hodin: výdej pro žáky a zaměstnance ZŠ.
 • Při čekání na jídlo zachovávají žáci pravidla slušného chování a při jídle pravidla slušného stolování.
 • Dohled v jídelně provádějí zaměstnanci školy dle rozvrhu, který je vyvěšen v jídelně. Dohlížející pracovníci vydávají pokyny k zajištění kázně žáků, hygienických a kulturních stravovacích návyků.
 • Jídlo a nápoje se konzumují u stolu. Strávníci si nemohou odnášet z jídelny zbytky jídel s výjimkou ovoce, balených tyčinek a oplatků. Pracovníci školní jídelny nenesou odpovědnost za tyto potraviny vynesené mimo objekt školní jídelny, týká se to především nezávadnosti daných pokrmů.
 • Za škodu na majetku ve školní jídelně, kterou způsobí žák úmyslně, bude vyžadována náhrada. Z jídelny je zakázáno vynášet inventář školní jídelny.
 • Dojde-li k opaření, uklouznutí nebo jinému úrazu, nahlásí dohled událost vedoucí školní jídelny a společně zajistí první pomoc.
 • Jídelní lístek je k dispozici ve vývěskách školní jídelny, v areálu školy, rovněž je k dispozici na internetové adrese www.zsneplachovice.cz.
 • Vedoucí školní jídelny může změnit jídelníček v závislosti na dodávce potravin, havarijní situaci apod.

Šárka Petlachová, vedoucí školní jídelny