Základní škola a Mateřská škola Neplachovice Naši žáci v dobrém rozmaru V barvách duhy Hledání Bludišťáka Základní škola a Mateřská škola Neplachovice Adaptační kurz Posloucháme Sběr vody Bude se testovat Zbarví se? A pod mikroskop

Sdružení rodičů školy

Členové výboru SRŠ pro školní rok 2018/2019:

Jana Ryšánková  předseda
Markéta Dobřecká  člen
Kamila Dehnerová  člen
Kateřina Černohorská  člen
Barbora Vávrová  člen
Monika Karli  člen
Zuzana Holíková  člen
Marek Stavař  člen
Lucie Krpcová  člen
Hana Janíková  člen

Příspěvek na jednoho žáka ve školním roce 2018/2019 činí 300 Kč na žáka. Děti aktivních členů SRŠ jsou od tohoto příspěvku osvobozeny. Kdokoli by si chtěl podrobně prostudovat účetnictví SRŠ, obraťte se na paní Markétu Dobřeckou.

Děkujeme za váš zájem. Sdružení rodičů školy

Akce SRŠ na školní rok 2018/2019

 • 1. 12. 2018
  Advent na zámku, zámek Neplachovice
 • 11. 1. 2019
  Školní ples SRŠ, hasičská zbrojnice v Holasovicích
 • 30. 4. 2019
  Čarodějná stezka odvahy
 • červen 2019
  Den obce Holasovice

Ostatní neplánované akce budou včas ohlášeny.

 

Zpráva o činnosti SRŠ za školní rok 2017/2018

Ve školním roce 2017/2018 výbor SRŠ zorganizoval nebo se zúčastnil několika akcí.

 • Ve spolupráci s kulturní komisí Obecního úřadu Neplachovice se SRŠ zúčastnilo v listopadu loňského roku akce „Advent na zámku“. SRŠ pomohlo s výzdobou zámku a pro návštěvníky zajistilo prodej občerstvení.
 • Dne 27. 1. 2018 jsme pořádali tradiční „Školní ples“, který se konal v hasičské zbrojnici v Holasovicích. K tanci a poslechu zahráli duo Leon a Hanka. Zpestřením plesu bylo vystoupení žáků kroužku školní družiny RYTMIKA a stepařské vystoupení žáka Dominika Šebely. Novinkou byl foto – koutek Iva Mathiase. Nechyběla bohatá tombola. Tímto bych chtěla poděkovat všem rodičům a sponzorům, kteří přispěli peněžním příspěvkem nebo cenou do tomboly. Účast na plese byla velká a věřím, že ti, kteří se plesu zúčastnili, se dobře bavili a příští rok na Školní ples opět dorazí.
 • Další akcí, kterou SRŠ pořádalo, byla 28. 4. 2018  „Čarodějná stezka odvahy“. Poprvé proběhla na zahradě hostince U Laryšů. Po spálení čarodějnice děti absolvovaly stezku odvahy. Trasa začínala sklepením hostince, kde pak prolézaly okýnkem na ulici a pokračovaly kolem kina a vracely se zpět přes holasovický Dvůr na zahradu hostince. Na závěr jsme si všichni opekli špekáček. Tímto děkuji za pomoc členům žákovské rady Žárovka a rodičům, kteří se podíleli na přípravě. Akce se velmi zdařila.
 • Dne 23.6.2018 se konaly pivní slavnosti ve Dvoře Holasovice. SRŠ zajišťovalo  prodej občerstvení ve stánku, připravovali jsme langoše, grilované steaky a klobásky.

Výnosy z těchto akcí jsou použity pro plnění rozpočtu SRŠ a pro potřeby školy a žáků. Jejich výše je uvedena ve zprávě o hospodaření.

Ráda bych jménem SRŠ chtěla poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv způsobem zapojili na všech těchto akcích. Moc si toho vážíme. Děkuji.

V Neplachovicích 6. 11. 2018

Jana Ryšánková, předseda SRŠ

 

Zápis z valné hromady Sdružení rodičů při Základní škole v Neplachovicích, z.s., konané dne 6. 11. 2018 v jídelně ZŠ:

Předsedkyně paní Jana Ryšánková prezentovala následující:

 • Přivítání zúčastněných
 • Program valné hromady SRŠ 6. 11. 2018
 • Zprávu o činnosti sdružení za loňský rok 2017/2018
 • Plán činnosti na školní rok 2018/2019
 • Příspěvek pro SRŠ na školní rok 2018/2019 činí 300 Kč/žáka, členové výboru jsou od poplatku osvobozeni, příspěvek uhradit třídnímu učiteli do konce roku
 • Představení členů výboru SRŠ
 • Poděkování za sponzorské dary, členům za účast, výpomoci a za dary do tomboly na školním plese
 • Výtěžky z akcí jsou použity na plnění rozpočtu

Ředitelka základní školy paní PaedDr. Ivana Pavlíková prezentovala následující:

 • Poděkování za spolupráci se SRŠ
 • Účast na soutěžích – prezentace školy
 • Příspěvky SRŠ – škola v přírodě, exkurze, kulturní akce, doprava a startovné, odměny žákům,…
 • Provedené a plánované opravy a investice – školní dílny, keramická dílna
 • Zprovoznění dílen – motivace pro žáky – obory zámečník, stolař, truhlář, možnost spolupráce
 • Vaření – ve spolupráci s vedoucí školní jídelny
 • Škola pro všechny

Členka výboru paní Markéta Dobřecká prezentovala následující:

 • Přehled příjmů a výdajů za loňský rok 2017/2018
 • Aktuální zůstatek v pokladně na konci školního roku 2017/2018
 • Rozpočet na školní rok 2018/2019
 • Náhled na detailní výpis hospodaření je možný po dohodě s paní Dobřeckou

Hlasování:

 • o členském příspěvku 300 Kč/žáka – 27 členů pro, návrh byl přijat
 • o rozpočtu na školní rok 2018/2019 – 27 členů pro, návrh byl přijat

Diskuse:

 • žádost výboru o návrhy (nové nápady) a účast na akcích pořádaných SRŠ
 • zájemci o práci ve výboru SRŠ mohou kontaktovat kohokoliv z výboru
 • návrh exkurze pro žáky ve stolárně a podpory činnosti ve školních dílnách – firma Baran
 • dotaz člena výboru, zda může provést úhradu příspěvku i když je osvobozen – příspěvek může uhradit

 

Zapsala: Jana Ryšánková

Schválila: Jana Ryšánková