Sdružení rodičů školy

Členové výboru SRŠ pro školní rok 2017/2018:

Jana Ryšánková  předseda
Markéta Dobřecká  člen
Kamila Dehnerová  člen
Kateřina Černohorská  člen
Barbora Vávrová  člen
Monika Karli  člen
Zuzana Holíková  člen
Marek Stavař  člen
Lucie Krpcová  člen
Hana Janíková  člen

Příspěvek na jednoho žáka ve školním roce 2017/2018 činí 300 Kč. Děti aktivních členů SRŠ jsou od tohoto příspěvku osvobozeny. Kdokoli by si chtěl podrobně prostudovat účetnictví SRŠ, obraťte se na paní Markétu Dobřeckou. Touto cestou bychom chtěli požádat rodiče, kteří by měli chuť se k nám připojit, zašlete svůj mail na adresu cernohorskakaterina@seznam.cz. Budeme vás podrobně informovat o všech našich schůzkách a aktivitách.

Děkujeme za váš zájem. Sdružení rodičů školy

Akce SRŠ na školní rok 2017/2018

 • 25. 11. 2017     „Advent na zámku“, zámek Neplachovice
 • 27.   1. 2018      Školní ples SRŠ, hasičská zbrojnice v Holasovicích
 • 28.  4. 2018     „Čarodějná stezka odvahy“
 •    9. 6. 2018      Akce pro děti, bude včas upřesněna.

Ostatní neplánované akce budou včas ohlášeny.

 

Zpráva o činnosti SRŠ za školní rok 2016/2017

Ve školním roce 2016/2017 výbor SRŠ zorganizoval nebo se zúčastnil několika akcí.

Ve spolupráci s kulturní komisí Obecního úřadu v Neplachovicích se SRŠ zúčastnilo v listopadu loňského roku na zámku v Neplachovicích akce „Advent na zámku“. SRŠ pomohlo s výzdobou zámku a pro návštěvníky zajistilo prodej občerstvení.

Dne 11.2.2017 proběhl tradiční „Školní ples“, který se konal v hasičské zbrojnici v Holasovicích. K tanci a poslechu zahrál pan Leon Vašinka. Zpestřením plesu bylo vystoupení žákyně ZŠ Veroniky Varšové a také tradiční malá vsuvka v podání členů SRŠ. Nechyběla bohatá tombola. Tímto bych chtěla poděkovat všem rodičům a sponzorům, kteří přispěli peněžním příspěvkem nebo cenou do tomboly. Účast na plese byla velká a věřím, že ti, kteří se plesu zúčastnili, se dobře bavili a příští rok opět na Školní ples dorazí.

Další akcí, kterou SRŠ plánovalo na 28. 4. 2017, byla „Čarodějná stezka odvahy“. Z důvodu deštivého počasí, se akce nakonec nekonala.

Dne 10. 6. 2017 se konala slavnost při příležitosti výročí 760. let obce Neplachovice a 40. let Základní školy Neplachovice. SRŠ pomohlo prodejem občerstvení ve stánku.

O týden později 17. 6. 2017 na dni obce Holasovice jsme rovněž pomáhali prodejem občerstvení.

Výnosy z těchto akcí jsou použity pro plnění rozpočtu SRŠ, pro potřeby školy a žáků. O výši zisků z těchto akcí Vás seznámí paní Markéta Dobřecká ve zprávě o hospodaření.

Ráda bych jménem SRŠ chtěla poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv způsobem zapojili na všech těchto akcích. Moc si toho vážíme. Děkuji.

V Neplachovicích 12.9.2017

Jana Ryšánková, předseda SRŠ

 

Zápis z valné hromady Sdružení rodičů při Základní škole v Neplachovicích, z.s., konané dne 12. 9. 2017 v jídelně ZŠ:

Předsedkyně paní Jana Ryšánková prezentovala následující:

 • Přivítání zúčastněných
 • Program valné hromady SRŠ 12. 9. 2017
 • Zprávu o činnosti sdružení za loňský rok 2016/2017
 • Plán činnosti na školní rok 2017/2018
 • Příspěvek pro SRŠ na školní rok 2017/2018 činí 300 Kč/žáka, členové výboru jsou od poplatku osvobozeni, úhrada do konce listopadu  třídnímu učiteli
 • Představení nových členů výboru SRŠ
 • Poděkování za sponzorské dary, členům za účast, výpomoci a za dary do tomboly na školním plese
 • Výtěžky z akcí jsou použity na plnění rozpočtu

Ředitelka základní školy paní PaedDr. Ivana Pavlíková prezentovala následující:

 • Poděkování za spolupráci se SRŠ a objasněn smysl SRŠ
 • Změny školního řádu (komunikace přes Školu OnLine)
 • Provedené a plánované opravy a investice – šatní skříňky, vstup do školy ,dílny
 • Návrh na akci pořádanou ve spolupráci ZŠ a SRŠ
 • Poděkování za dar interaktivní tabule na prvním stupni
 • Žádost o koupi další sady dresů

Členka výboru paní Markéta Dobřecká prezentovala následující:

 • Zprávu o hospodaření za loňský rok 2016/2017
 • Aktuální zůstatek v pokladně
 • Rozpočet na školní rok 2017/2018
 • Náhled na detailní výpis hospodaření – po dohodě s paní Dobřeckou

Hlasování:

 • o členském příspěvku – 27 členů pro, 2 členové proti, návrh byl přijat
 • o rozpočtu na školní rok 2017/2018 – 27 členů pro, 2 členové se zdrželi hlasování, návrh byl přijat
 • o nových členech výboru – paní Lucie Krpcová a paní Hana Janíková – 29 členů pro, návrh byl přijat

Diskuse:

 • žádost výboru o návrhy (nové nápady) a účast na akcích pořádaných SRŠ
 • žádost členů o úlevu z příspěvku u rodin s více dětmi – nabídnuta práce ve výboru, zejména na pořádaných akcích = osvobození od příspěvku

 

Zapsala: Kamila Dehnerová

Schválila: Jana Ryšánková