Historie školy

Povinnou školní docházku zavedla v našich zemích panovnice Marie Terezie roku 1774.

Přesné datum založení školy v Neplachovicích není známo. Existence školy je doložena právě z doby vlády Marie Terezie, a to školy farní – malé dřevěné chaloupky u kostela. Do této školy docházeli žáci z širokého okolí – Holasovic, Loděnice, Tábora, Štemplovce, Kamence, Skrochovic, Držkovic a do rozdělení Slezska i z obcí dnes polských – Bránice, Bobolusk a Vysoké.

Ke konci 18. století již vznikaly školy v okolních obcích. V Kamenci se od roku 1790 vyučovalo v obecním domku a selských staveních, roku 1827 byla postavena školní budova. Podobné to bylo se školstvím v Loděnici. Po roce 1793 se učilo v doškové chalupě, na jejímž místě byla roku 1852 vybudována nová škola. Poslední se dočkali své školy obyvatelé Holasovic. Od roku 1837 probíhalo vyučování po domech, od roku 1840 v budově jednotřídní školy.

V listině triviální školy farní v Neplachovicích z roku 1834 je uvedeno, že do školy dochází 120 žáků z Neplachovic, 94 z Holasovic, 34 z Držkovic a 26 z Neplachovských Zadků. Ovšem docházka do školy byla velmi špatná, proto se děti mohly učit v jedné třídě. V této listině je poznamenáno, že stav školní budovy je velmi chatrný. Proto se tehdejší učitel Alois Urbánek r. 1836 zasadil o postavení nové školy. Byla to zděná budova s jednou učebnou, skrovně vybavená starým nábytkem, bytem pro učitele a dřevěnými záchody. Pan učitel Urbánek působil ve škole 46 let.

Podobně dlouho – 41 let – pracoval v Neplachovicích učitel Jan Matlášek. Ten zařídil v letech 1896-97 postavení nové školní dvoupatrové budovy s dvěma prostornými učebnami (později byla upravena ještě třetí), kabinetem, zděnými záchody a bytem pro učitele. Tuto budovu známe dnes jako budovu mateřské školy. Ve stejnou dobu byly postaveny nové školní budovy také ve všech již zmíněných obcích – roku 1898 v Loděnici, 1900 v Kamenci a 1902 v Holasovicích. Kromě školy v Kamenci, která dnes slouží jako kulturní místnost, jsou v ostatních umístěny mateřské školy.

Do roku 1896 byla veškerá školní administrativa v neplachovické škole vedena německy, ale vyučovalo se na rozdíl od okolních vesnic vždy česky (výjimkou byla ještě česká škola v Kamenci). Zásluhu na tom měli vlastenečtí učitelé, na přelomu 19. a 20. století již zmíněný učitel Matlášek, který působil na škole do roku 1925.

V době 1. republiky byla škola v Neplachovicích dvojtřídní, později trojtřídní. Školu vedli Josef Böhm, Augustin Maivold, Marie Doleželová, provdaná Pravdová, a jako poslední učitel a spisovatel Fran Směja, který musel roku 1938 po okupaci Němců odejít. Správu školy převzali němečtí učitelé a usilovali o přeměnu školy v německou, ale obyvatelé Neplachovic svou českou školu ubránili. Do Neplachovic zase docházeli žáci z okolních vesnic, kde byly jen školy německé.

V prvním poválečném školním roce nastoupil do obecné školy Bohuslav Kuzník, který byl ustanoven ředitelem, a učitelka Marie Pravdová.

Po válce byla také do Neplachovic přenesena ze Skrochovic škola měšťanská, později přejmenována na střední. Byla umístěna v budově bývalého zámku a učili se v ní žáci z Neplachovic, Holasovic, Loděnice, Skrochovic, Brumovic a Štemplovce. Ředitelem školy se stal Jaroslav Strakoš (1945-1953),  který prosadil generální opravu budovy a zakoupení vnitřního vybavení. Roku 1953 byla zřízena osmiletá povinná školní docházka a škola národní splynula se školou střední.

Od školního roku 1961-62 byla školní docházka prodloužena na 9 let.

Žáci nižšího stupně, tzn. 1. – 5. ročníku, se učili ve škole u kostela v Neplachovicích a ve školách v Holasovicích a Loděnici, výuka vyššího stupně, tzn. 6. – 9. ročníku, probíhala v budově bývalého zámku v Neplachovicích.

Ve funkci ředitele se vystřídali Drahomír Suchánek (1953-1963), Alois Matějek (1963-1971) a Ludmila Tomášová (1972-1977).

Ve školním roce 1962-63 přešli žáci ze Skrochovic, Brumovic a Úbla do ZDŠ Brumovice, protože budova zámku již kapacitně nestačila. Zpátky se vrátili až do nově postavené školy.

Mgr. Blažena Wertichová

Prameny: Kronika obce Neplachovice
Hřivnáč, Jiří: Obec včera a dnes. Opava, Optys, 1995

Výstavba nové školy

Na počátku 70. let všechny budovy škol v obcích našeho místního regionu přestávaly stavebně vyhovovat. Jejich prostorové a funkční možnosti se staly brzdou dalšího rozvoje a organizačně se v nich nedala soustředit úplná škola, mnohdy ani první nebo druhý stupeň, o ucelené výchovně vzdělávací práci nemluvě. Proto bylo rozhodnuto vybudovat školu novou, která by tyto požadavky nejen splňovala, ale v mnohém i překračovala – tělocvična, odborné učebny, dílny, pozemek, samostatná družina a školní jídelna.

Vhodnou lokalitou se ukázaly pozemky u zámeckého parku v Neplachovicích, které byly i po stránce dojíždění žáků přijatelné. Škola byla umístěna na okraji dokončované zástavby rodinných domků, obchodu a zdravotního střediska v poměrně klidové zóně s příznivou jihovýchodní polohou.

Dne 30. 9. 1973 se uskutečnil slavnostní výkop základů budoucí nové školy. Ihned bylo provedeno brigádou SRPŠ oplocení staveniště, takže vlastní práce, které měly být uskutečněny podle plánu do začátku zimy, mohly probíhat. Stavbaři se soustředili na výstavbu provozních a hospodářských objektů, úpravu příjezdových cest a instalování dvou těžkých jeřábů. Ve školním roce 1975-76 byla téměř dokončena hrubá stavba nové školy, připojení vody ze zámecké studny a napojení na elektrickou síť. Na podzim roku 1976 byla dokončena hrubá stavba s příčkami, v zimě a na jaře byly provedeny vnitřní práce – instalace elektrická a vodovodní, obložení schodiště, vymalovány byly pavilony A a B, kde jsou umístěny třídy.

image004image002

V listopadu 1976 byla pověřena odborem školství ONV ředitelka školy paní Ludmila Tomášová zabezpečením vnitřního vybavení školy. Nábytek byl uskladněn v budově školy v Loděnici a ve volných místnostech zámku. Nebylo dodáno zařízení s dlouhodobým termínem dodání, jako laboratorní stoly a tělocvičné nářadí.

Školní rok 1977/78 byl slavnostně zahájen 1. září 1977 ještě v zámeckém parku před budovou staré školy. Dne 31. 8. 1977 byla provedena kolaudace a předány dvě budovy nového školního objektu. Byly to budovy, ve kterých jsou umístěny učebny. Zbývající tři budovy, tělocvična, školní dílny a školní družina s kuchyní a jídelnou, byly v té době ještě nedostavěné. Díky obětavé pomoci učitelů, provozních zaměstnanců a některých rodičů byl během čtyř dnů po kolaudaci dokončen úklid, nastěhován nábytek a učební pomůcky. V pondělí 5. září 1977 bylo v nové škole zahájeno pravidelné vyučování.

Slavnostního zahájení školního roku se jako hosté zúčastnili mj. A. Švéda – tajemník OV KSČ, A. Matějek – místopředseda ONV v Opavě a dlouholetý ředitel zdejší školy, který se o výstavbu nové školy zasloužil nejvíce, L. Klíma – okresní školní inspektor a zástupci MNV v Holasovicích a Brumovicích.

image008image006

Do nové školy začaly chodit děti z tehdejších dvou střediskových obcí a jejich částí, Holasovic a Brumovic. Během let, tak jak probíhal vývoj státní správy a samosprávy, se také měnil název naší školy.

1978/79 ZDŠ Holasovice – Neplachovice

1979/80 ZŠ Holasovice

1990/91 ZŠ Neplachovice

Školní budovy stojí na katastru nynější obce Neplachovice, která se 5. 12. 1990 na veřejném ustavujícím zasedání Obecního zastupitelstva v Neplachovicích osamostatnila. Tímto aktem se zřizovatelem školy stala obec Neplachovice, od níž je odvozen i nynější název školy.