Úřední deska

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění:

I. Údaje o organizaci

Název organizace: Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace
Právní forma: příspěvková organizace
IČ: 70985430
Adresa: Školní 199, 747 74 Neplachovice
Telefon:  +420 553 662 008, +420 737 204 182
E – mail: zsneplachovice@skolanep.cz
Web: www. zsneplachovice.cz

II. Vedení školy

Ředitelka školy: PaedDr. Ivana Pavlíková – jmenována do funkce 1. 8. 2012
Zástupkyně ředitelky: Mgr. Štěpánka Matějková
Zástupkyně ředitelky pro MŠ: Lenka Gorčicová
Vedoucí vychovatelka ŠD: Jana Lhotská
Vedoucí ŠJ: Šárka Petlachová
Ekonomka školy: Bc. Pavlína Vojkůvková

III. Zaměstnanci školy určeni ředitelkou školy k poskytování informací, přijímání písemných, telefonických a ústních žádostí o informace:

Jméno, funkce, rozsah zmocnění:

 • PaedDr. Ivana Pavlíková, ředitelka –  bez omezení
 • Mgr. Štěpánka Matějková, zástupkyně ředitelky – bez omezení
 • Lenka Gorčicová, zástupkyně ředitelky pro MŠ –  informace o provozu MŠ
 • Jana Lhotská, vedoucí vychovatelka ŠD – informace o provozu ŠD
 • Mgr. Kateřina Baronová, výchovná poradkyně – informace výchovného poradenství
 • Mgr. Jana Divilová, výchovná poradkyně – informace výchovného poradenství
 • Šárka Petlachová, vedoucí školní jídelny – informace o provozu ŠJ
 • Bc. Pavlína Vojkůvková, ekonomka školy – informace k ekonomické oblasti

IV. Způsob a doba poskytování informací:

 •  písemně, nelze žádat anonymně
 •  telefonicky na tel. číslech: 553 662 008 (ZŠ), 737 204 186 (MŠ), 605 136 252 (ŠD), 553 662 028 (ŠJ)
 •  osobně po předchozí domluvě: 7.00 – 15.30 hodin v pracovních dnech

O informaci může požádat každá fyzická osoba či právnická osoba, bez ohledu na důvod svého zájmu.

V. Postup při vyřizování žádosti o poskytnutí informace:

Žádost je vyřízena, pokud žadateli:

 •  byla poskytnuta ústní informace, se kterou žadatel souhlasí
 •  byla poskytnuta informace formou písemného sdělení
 •  bylo umožněno nahlédnutí do spisu
 •  bylo umožněno pořídit kopii požadovaného materiálu.

Lhůty pro vyřizování žádostí:
Písemná žádost se vyřizuje do 15 dnů od přijetí nebo upřesnění žádosti. Lhůtu lze prodloužit o 10 dnů ze závažných důvodů, kterými jsou:

 •  vyhledávání a sběr požadovaných informací
 •  konzultace s jinými povinnými subjekty, které mají vážný zájem na rozhodnutí o žádosti.

Omezení a neposkytnutí informace:
Škola může omezit poskytnutí informace, pokud:

 •  se vztahuje výlučně k vnitřním záležitostem a personálním otázkám školy
 •  jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí
 •  by došlo k porušení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Odvolání:
Pokud škola nedá ve stanovené lhůtě informaci, může žadatel podat odvolání do 15 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádosti. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat.

Úhrada nákladů spojených s poskytováním informací:
Požadované informace škola poskytuje bezplatně.

VI. Databáze poskytnutých informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „zákon“)

Zákon o svobodném přístupu k informacím je obecně závaznou právní normou, která zajišťuje právo veřejnosti na informace, které mají k dispozici státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce, jakož i další subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, a to pouze v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti. Mezi povinně zveřejňované informace se řadí i ty informace, které povinný subjekt poskytl individuálním žadatelům. Podle § 5 odst. 3 zákona povinný subjekt do 15 dnů od poskytnutí informací na žádost zveřejní tyto informace způsobem umožňujícím dálkový přístup. O informacích poskytnutých v jiné než elektronické podobě nebo mimořádně rozsáhlých elektronicky poskytnutých informacích, postačí zveřejnit doprovodnou informaci, vyjadřující jejich obsah.

Informace poskytnuté v roce 2019

1. Způsob zajištění výkonu pověřence pro ochranu osobních údajů

 • Informace poskytla: 1. 4. 2019, PaedDr. Ivana Pavlíková, ředitelka školy
 • Zveřejněno dne: 1. 4. 2019
 • Předmět žádosti: Žadatel požaduje zaslání informací formou odpovědi ke způsobu zajištění a výši finančních prostředků za poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů.
 • Poskytnuté informace: Žadateli byly požadované informace poskytnuty přípisem č. j. 42/2019 ze dne 1. 4.  2019 (viz níže).
 • Odpověď na žádost o informace

VII. Postup při vyřizování stížností, oznámení a podnětů

Podstata právní úpravy vyřizování stížností, oznámení a podnětů občanů spočívá v tom, že občan má právo usilovat prostřednictvím stížností, oznámení a podnětů o odstranění zjištěných nedostatků v nejrůznějších oblastech života společnosti, a tedy i školství. Stížnost, oznámení a podněty slouží jednak k podílu občanů na veřejné správě a jednak ke kontrolní činnosti orgánů veřejné správy.

Stížnost je takové podání, které se týká zájmů stěžovatele.
Podnět je takové podání, kterým je sledován širší společenský prospěch.

Forma stížnosti může být ústní nebo písemná. V případě ústní stížnosti, kterou nelze vyřídit ihned, je třeba sepsat zápis, který se předkládá stěžovateli k podpisu. Jedná-li se o stížnost zvláště závažnou, musí ředitel školy neprodleně informovat své nadřízené, kteří pak stanoví způsob vyřízení stížnosti.
Dle § 175, odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, jsou stížnosti vyřizovány nejpozději do 60 dnů od jejich doručení. V této lhůtě bude stěžovatel vyrozuměn. Stanovenou lhůtu lze překročit jen tehdy, nelze-li v jejím průběhu zajistit podklady potřebné pro vyřízení stížnosti.

Proti stěžovatelům nesmí být činěny nepřípustné kroky proto, že podali stížnost. Zásadně je proto nepřípustné stížnost postupovat k vyřízení pracovníkům, proti kterým stížnost směřuje (stížnost na třídního učitele nemůže vyřizovat třídní učitel). Dále ten, kdo stížnost vyřizuje, je povinen sledovat, jak jsou opatření uložená ke zjednání nápravy plněna a popřípadě vyvozovat důsledky. Proti způsobu vyřízení stížnosti není možné podat odvolání, ale může se podat nová stížnost. Tato nová stížnost však musí obsahovat další upřesňující skutečnosti, jinak není potřebné tuto stížnost prošetřovat.