Školní projekty

Pomáháme zvířatům (II. – III. třída)

V letošním školním roce budou žáci pokračovat v projektu Pomáháme zvířatům. Chtějí takto přilepšit zvířátkům v zimních měsících. Děti sbírají kaštany a žaludy. Odměnou jim bude beseda s myslivcem o krmení zvěře v zimních měsících.


Pasování prvňáčků na čtenáře

Na začátku školního roku čeká na žáky 1. třídy dlouhá cesta za čtenářským dobrodružstvím. Rovnocenným partnerem tohoto projektu je Místní knihovna Pavla Křížkovského Holasovice, se kterou naše škola spolupracuje. Od září do dubna čeká prvňáčky dlouhá cesta k cíli. Po zvládnutí předslabikářového období začnou žáci knihovnu v Holasovicích pravidelně navštěvovat. Čeká je spousta úkolů – budou vyplňovat pracovní listy, zahrají si na ilustrátory i na spisovatele, nakonec budou muset prokázat, co se naučili. Dokázat, že mají nárok vstoupit do království čtenářů a přečíst kousek textu. Společně tak podporujeme čtenářství, vedeme děti k úctě a lásce ke knihám. Za odměnu jim bude vytvořena knížka z vlastních výtvorů. Celá slavnostní událost pro veřejnost proběhne právě v knihovně, ve které budou naši prvňáčci pasováni na čtenáře. Za skvělou spolupráci děkujeme  paní Heleně Dehnerové.


Mezinárodní program Globe

V programu GLOBE žáci bádají o přírodě a pomáhají zlepšovat stav životního prostředí v okolí své školy. Program je zaměřen na oblast meteorologie, hydrologie, fenologie, pedologie, zkoumání vegetačního pokryvu a koloběhu uhlíku v přírodě. Do programu je zahrnuto více než 29 000 škol ze 117 zemí světa.

„Globe učí děti – i jejich učitele – důkladně prozkoumávat přírodu a svět okolo sebe, třeba i s použitím jednoduchých vědeckých pomůcek. Věda nejsou žádné čáry, ale jen pečlivější a podrobnější pozorování.“
prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc.


Tak šla historie

Projekt zaměřený na důkladné poznání dějin 20. století proběhne v 8. a 9. třídě v hodinách literární výchovy a dějepisu. Žáci budou poznávat život minulého století formou ukázek knih, filmů, budou sbírat vzpomínky pamětníků. Také spolupracujeme se společností Člověk v tísni (projekt Jeden svět na školách). Vyvrcholením projektu bude exkurze do Muzea 2. světové války v Hrabyni.

Stavební slohy

Od páté třídy se žáci seznamují v hodinách vlastivědy a dějepisu se stavebními slohy, s jejich znaky a památkami. V hodinách výtvarné výchovy ztvárňují stavby určitého slohu, prezentují je na nástěnkách, případně na příležitostných výstavách v zámku v Neplachovicích. Při návštěvách okolí se seznamují s regionálními památkami.


Evropský den jazyků

K začátku každého školního roku již neodmyslitelně patří prezentace Evropského dne jazyků, jehož oficiální datum bylo Radou Evropy stanoveno na 26. září. U nás ve škole probíhá tento „svátek jazyků“ různou formou – nesl se např. v olympijském duchu, či ve znamení státních hymen a vlajek. A jak proběhne letošní Evropský den jazyků? Nechte se překvapit.


Máme se…!!!

Prvňáci mají deváťáky, deváťáci mají prvňáky, mají jeden druhého a mají se skvěle! Těchto pár slov by úplně stačilo jako charakteristika toho, čemu se hrdě říká projekt. Letošní žáci deváté třídy se rozhodli, že si vezmou patronát nad svými nejmladšími spolužáky, budou jim pomocníky, velkými kamarády a oporou. Už první školní den to začalo fungovat. Skupinky deváťáků si vyvolávaly své prvňáčky, kteří nastupovali plni očekávání před své patrony a před celou nastoupenou školu. Vizitky se jmény, které postupně získávali všichni zúčastnění, dodávaly celé akci slavnostní ráz. Malé dárečky zas prvňáčky potěšily… Společným odchodem do první třídy to však zdaleka nekončí. O tom, jak se máme teď a jak se budeme mít dál, ještě určitě něco uslyšíte. Takže –  mějte se!


Deváťáci spolužákům

Žáci 9. třídy organizují pro všechny žáky naší školy Halloweenskou diskotéku, popř. Mikulášskou, a samozřejmě Valentýnskou diskotéku. A věřte, mají s přípravou nemálo práce. Samotná příprava začíná výrobou a vyvěšením plakátů, hold včasná informovanost je základ úspěchu. Děti 1. stupně se mají na co těšit. Jejich starší kamarádi si pro ně připraví mnoho soutěží, které vždy odmění drobnou sladkostí. Kromě toho zajistí také hudbu a nezapomínají ani na vyhodnocení různých aktivit (nejlepší maska, valentýnka apod.). Druhá část diskotéky patří starším žákům a nese se v rytmu moderní hudby.

Také oslavy svátku dětí jsou v režii nejstarších spolužáků. A nemusí se nést jen v duchu předávání dárků. V rámci oslav Mezinárodního dne dětí prožijí děti den plný zábavy a dobrodružství, které si pro ně připravují opět deváťáci.

V závěru školního roku probíhá Olympijský den. Jedná se o sportovní klání v jednotlivých disciplínách – běh, skok z místa, hod míčkem, dřepy apod. Zvlášť soutěží žáci 1. stupně a zvlášť žáci 2. stupně. Celou akci organizují žáci 9. třídy.


Soptík – projekt školní družiny

Projekt SOPTÍK bude ve školní družině probíhat ve spolupráci s místními dobrovolnými hasiči. Děti získají základní vědomosti v požární výchově, zkusí si práci s hadicemi, naučí se vázat uzly, budou stříkat ze džberovky a prohlédnou si hasičskou zbrojnici v Neplachovicích. Mnozí z nich pak své znalosti uplatní v soutěžní hře Plamen.


Recyklohraní

Recyklohraní je dlouhodobý školní projekt, který spojuje vzdělávací program a soutěže se zaměřením na třídění a recyklaci odpadů a rozvíjí vztah žáků k životnímu prostředí. Projekt organizují společnosti, které zajišťují zpětný odběr a efektivní recyklaci odpadu (ASEKOL, ECOBAT, EKOKOM, charita Opava).
Ve škole jsou umístěny speciální nádoby na sběr použitých baterií, elektrických spotřebičů a víček od PET lahví. Během školního roku žáci plní úkoly se zaměřením na ekologii. Do projektu jsou zapojeni všichni žáci školy.


Dopravní výchova

I ve  školním roce 2019/2020 se žáci čtvrtého ročníku zúčastní výuky dopravní výchovy. Teoretická část o pravidlech silničního provozu se opírá o zkušenosti žáků. Tento způsob vedení dopravní výchovy se u žáků setkává s velmi kladnou odezvou. K tématu mají rozhodně co říci. Výuka se neobejde bez pracovních listů, názorných dopravních značek a zkušebních testů. Velkou oporou  bude žákům práce s tablety, které umožní simulovat komplikované situace na křižovatkách.
Praktickou část dopravní výchovy žáci absolvují  na dětském dopravním hřišti v Krnově. V červnu žáci absolvují pod dohledem zástupců Městské policie Krnov závěrečné zkoušky. Skládají se z části teoretické i praktické. Velká úspěšnost žáků při závěrečných zkouškách v minulých letech potvrdila, že výuka dopravní výchovy v ZŠ a MŠ Neplachovice má své opodstatnění. Většině přítomných žáků se průkaz cyklisty podaří získat.