Základní škola a Mateřská škola Neplachovice Naši žáci v dobrém rozmaru V barvách duhy Hledání Bludišťáka Základní škola a Mateřská škola Neplachovice Adaptační kurz Posloucháme Sběr vody Bude se testovat Zbarví se? A pod mikroskop

Školní družina

Umístění a vybavení školní družiny

Školní družina se nachází v budově C základní školy. Má samostatný vchod, halu a šatnu. V prvním patře jsou tři herny,  společenská místnost s televizí a videem a místnost na stolní tenis. Stravování probíhá ve školní jídelně v přízemí, odpoledne je v družině zajištěn pitný režim. Vybavení školní družiny je většinou nové, židle a stoly jsou v jednotlivých hernách ve třech velikostech, na polovině místností je koberec a odpočinkový kout s křesly a pohovkou. To vše umožňuje dětem vhodně zvolit místo ke svým hrám. V hernách mohou děti využívat počítače. Svými výtvory se děti celoročně podílejí na výzdobě družiny a haly, útulnost družinových prostor dokresluje květinová výsadba.

Počty dětí a provoz školní družiny

Školní družinu navštěvuje 90 dětí. Děti jsou rozděleny do tří oddělení s maximálním počtem 30 žáků. Některé dětí jsou vedeny v nepravidelné docházce v době, kdy čekají na zájmový kroužek.
Ranní provoz je zajišťován od 6:00 do 8:00 hodin, docházet mohou všichni dojíždějící žáci.
Odpolední provoz končí v 16:30 hodin.

Provoz školní družiny mohl být rozšířen o dvě hodiny denně díky projektu Když máma a táta pracují, č.: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007223 v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Činnost školní družiny

Hlavním posláním školní družiny je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace dětí, rozvíjení vědomostí získaných ve škole vhodně zvolenými aktivitami (soutěže, společenské a didaktické hry, vycházky přírodou, vesnicí, pobytem na hřišti). Školní družina není pokračováním školního vzdělávání, má svá specifika, která ji od školy odlišují. Hry a spontánní činnost bývají rušnější, což nelze považovat za nekázeň, ale za možnou relaxaci po soustředění se ve vyučování.
Školní družina pracuje podle vzdělávacího programu s názvem HRAJ SI, MYSLI, POZNÁVEJ…Všemi činnostmi se prolínají klíčové kompetence (tj. dlouhodobý proces – souhrn vědomostí, dovedností, schopností a postojů).

 •  kompetence k učení
 •  kompetence k řešení problémů
 •  kompetence komunikativní
 •  kompetence sociální
 •  kompetence interpersonální a občanské
 •  kompetence trávení volného času

Činnosti jsou každý týden rozpracovány podle tematických okruhů, které jsou zařazeny v Tematickém vzdělávacím plánu „Člověk a jeho svět“. Ten je rozdělen do pěti skupin:

 •  Místo kde žijeme
 •  Lidé kolem nás
 •  Lidé a čas
 •  Rozmanitost přírody
 •  Člověk a jeho zdraví

Ve školní družině jsou realizovány dva kroužky. Náplní kroužku Družináček je pracovně technická a výtvarná činnost, kroužek vybíjené je ryze sportovním kroužkem.

Spolupráce školní družiny s jinými subjekty

 •  Obecní úřad Neplachovice a Obecní úřad Holasovice – příprava programu na vítání občánků
 •  vystoupení v klubu důchodců
 •  návštěva knihovny v Holasovicích
 •  spolupráce s místními spolky – AVZO TSČ ČR – základní organizace Neplachovice, Sbor dobrovolných hasičů, TJ Sokol,  Český zahrádkářský svaz – základní organizace Neplachovice
 •  exkurze v moštárně v Holasovicích spojená s ochutnávkou moštu
 •  výstava dětských prací u příležitosti Adventu na zámku, Dne otevřených dveří ve škole apod.
 •  vystoupení u dalších příležitostí, např. otevření sezóny na sportovním hřišti v Neplachovicích apod.