Projekt „Cizí jazyky pro život“

Naše škola se zapojila do výzvy č. 56 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), která je vyhlašována v prioritní ose 1 – Počáteční vzdělávání, v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání OP VK. Mezi cíle oblasti podpory 1.1 patří mj. podpora realizace kutikulární reformy škol a školských zařízení a podpora výuky cizích jazyků a v cizích jazycích. Výzva č. 56 je blíže zaměřena na rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti, výuku cizích jazyků a podporu výuky matematiky, přírodovědných a technických oborů. Uvedené podporované aktivity byly MŠMT vymezeny do šablon klíčových aktivit.
V rámci této výzvy realizujeme projekt pod názvem Cizí jazyky pro život, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/56.1303. Celková výše dotace činí 758 311 Kč.
Zapojili jsme se do následujících šablon klíčových aktivit:

  1.  Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti
  2.  Zahraniční jazykový kurz pro učitele
  3.  Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných předmětů a technických předmětů v zahraničí
  4.  Zahraniční jazykově – vzdělávací pobyt pro žáky

Ad 1) V rámci této šablony budou Čtenářské dílny zavedeny do vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura jako jednoho z prostředků ke zvýšení zájmu o čtenářství a zlepšení čtenářské gramotnosti; dále si pedagogové rozšíří, popř. získají odborné kompetence pro realizaci této aktivity. Současně budou zajištěny materiální podmínky potřebné pro realizaci Čtenářských dílen, a to nákupem knih pro žáky v hodnotě cca 55 000 Kč.
Ad 2) Zahraničního jazykového kurzu pro učitele v Anglii se zúčastní jeden pedagog naší školy.
Ad 3) Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků a přírodovědných předmětů se zúčastní dva pedagogové. Tento pobyt bude rovněž v Anglii.
Ad 4) Zahraničního jazykově – vzdělávacího pobytu se zúčastní 40 žáků naší školy. Žáci byli vybráni na základě výsledků, které dosahují v hodinách anglického jazyka. Z projektu je žákům hrazena doprava, ubytovací a stravovací služby v anglických rodinách na 8 kalendářních dnů včetně cesty, jazyková výuka anglického jazyka v rozsahu 9 hodin včetně výukových materiálů, pojištění léčebných výloh, zavazadel a pojištění stornopoplatků. Žáky budou doprovázet 4 zaměstnanci školy, po celou dobu pobytu máme k dispozici průvodce. Vzdělávací pobyt se uskuteční v Londýně od 10. – 17. 10. 2015.

PaedDr. Ivana Pavlíková