Průběh zápisu do 1. třídy, rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

21. ledna 2014 jsme v naší škole přivítali budoucí prvňáčky. V doprovodu svých rodičů, ale i prarodičů, přišlo k zápisu 35 dětí. Bohužel, ne všechny děti můžeme do budoucí první třídy přijmout. Dle ustanovení §36 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, je ředitel spádové školy povinen přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu. Pro školní rok 2014/2015 může naše škola přijmout k základnímu vzdělávání v rámci povolené kapacity pouze 30 žáků. V uvedeném seznamu rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání jsou i děti, jejichž zákonní zástupci budou žádat o odklad školní docházky.
O pohodový průběh zápisu se zasloužily paní učitelky 1. stupně Mgr. Dagmar Bumbálková, Mgr. Ivana Kořistková, Mgr. Martina Mrkvanová, Mgr. Michaela Špičáková, Mgr. Klára Střížová a vedoucí učitelka mateřské školy Lenka Gorčicová. Za skvělou organizaci zápisu patří paním učitelkám mé velké poděkování.
Pro děti měly paní učitelky připraveny aktivity, jejichž zvládnutí přispívá ke zdárnému nástupu do 1. třídy. Děti kreslily, počítaly, poznávaly barvy a základní geometrické tvary, přednesly básničku či zazpívaly písničku, nebo pověděly něco zajímavého o sobě. Dětem se u zápisu líbilo, o čemž svědčí níže uvedené fotografie.

Milé děti, v září na shledanou!

PaedDr. Ivana Pavlíková

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání