Rozvíjení klíčových kompetencí prostřednictvím projektového vyučování „Lidské tělo“

V páté třídě se žáci v hodinách přírodovědy důkladněji seznamují s lidským tělem. Toto učivo si žáci osvojili prostřednictvím projektového vyučování, které u žáků rozvíjí samostatnost, tvořivost, kooperaci a posiluje zdravé sebevědomí. Podstatou činností žáků bylo vyhledávání informací k danému tématu z různých zdrojů (dětské encyklopedie, články, učebnice, internet) a zpracování grafického záznamu lidského těla doplněného o jednotlivé orgány. Žáci byli do skupin rozděleni náhodně podle barevných papírků. Každé skupině bylo přiděleno jedno téma – nervová soustava, oběhová soustava, trávicí soustava, vylučovací soustava a smyslová soustava. Skupiny měly za úkol shromáždit k danému tématu z dostupných materiálů a pramenů co nejvíce vhodných informací a obrazového materiálu a zpracovat je na velký arch balicího papíru. Dokončený anatomický model je umístěn ve třídě. Dalším krokem bude prezentace jednotlivých témat před spolužáky.
Skupinová forma práce učí žáky základním pravidlům efektivní komunikace ve skupině – aktivní naslouchání, respektování názoru druhých, obhajování vlastních názorů, spolupráci v týmu, osobní zodpovědnost za své učení aj. Děti se musely dohodnout nejen uvnitř své skupiny, ale také mezi jednotlivými skupinami – např. vzájemně diskutovaly o velikosti a umístění jednotlivých tělesných orgánů na našem anatomickém modelu. Tato práce splnila následující očekávání: žáci si sami vytvořili představu o stavbě lidského těla, naučili se pracovat se zadanými pojmy a samostatně pracovat s dostupnou literaturou, rozvinula u žáků základní dovednosti pro řešení problémů a dovednosti rozhodování, dále komunikační a sociální dovednosti nezbytné pro spolupráci v malé skupině. A že se to dětem povedlo, svědčí doložené fotografie.

PaedDr. Ivana Pavlíková