Zápis žáků do 1. třídy

Zápis žáků do 1. třídy pro školní rok 2017/2018 se koná ve čtvrtek 6. dubna 2017 od 13.00 do 18.00 hodin v budově základní školy. Zapsány budou děti narozené od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011 a starší. Na žádost rodičů a na základě doporučujícího vyjádření školského poradenského zařízení mohou být zapsány i mladší děti, které se narodily v období od 1. 9. 2011 do 31. 12. 2011. Rodiče u zápisu předloží občanský průkaz a rodný list dítěte.

Průběh a organizace zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2017/2018:

Zápis se řídí vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů, a bude složen ze dvou částí:

1. Formální část

  • Zákonný zástupce vyplní žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (případně žádost o odklad povinné školní docházky), dále vyplní dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku, poskytne škole souhlas ke zpracovávání a evidování osobních údaje dítěte ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, pro účely vedení povinné dokumentace školy a propagace školy.
  • Potřebné tiskopisy obdrží zákonný zástupce při zápisu.
  • Zákonný zástupce informuje školu, který zákonný zástupce bude jednat ve školních záležitostech dítěte, informuje o výkonu rodičovské odpovědnosti po rozvodu manželství (pokud k němu došlo).
  • Zákonný zástupce informuje školu o zdravotním či jiném znevýhodnění dítěte.
  • Škola informuje zákonného zástupce o vyučovacím jazyku, o možnosti odkladu povinné školní docházky, o možnosti docházky do MŠ a o tom, jak může zákonný zástupce dítěte do doby zahájení povinné školní docházky pomoci v jeho rozvoji.

2. Motivační část

  •  Motivační část je zaměřena na orientační posouzení školní připravenosti dítěte.

Kritéria pro přijímání žáků:

  • dosažení věku pro přijetí do 1. ročníku
  • přednostně jsou přijímány děti s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu spádové školy

Počet žáků, které je možno přijmout do 1. ročníku:

  • maximálně 30 žáků

 

V Neplachovicích dne 22. 2. 2017

PaedDr. Ivana Pavlíková, ředitelka školy

Zápis žáků do 1. třídy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PaedDr. Ivana Pavlíková

ředitelka školy

 

 

 

Rodiče u zápisu předloží občanský průkaz a rodný list dítěte.

 

 

 

 

PaedDr. Ivana Pavlíková

ředitelka školy