Konzultace pro žáky 6. – 8. ročníků

Přihlášení žáci jsou rozděleni do čtyř skupin:

1. skupina – žáci 6. tříd, 2. skupina – žáci 7. tříd, 3. skupina – žáci 8. A, 4. skupina – žáci 8. B.

Vzhledem k tomu, že škola musí minimalizovat shromažďování osob před školou a zajistit průběžný příchod žáků včetně plynulého přesunu do tříd, budou žáci 2. stupně přicházet ke škole v 7.40 hodin. Prosím rodiče dojíždějících žáků, aby poučili své děti, že z autobusu či vlaku půjdou hned do školy a nebudou se cestou nikde zdržovat (obchod, Hliník,…), poněvadž výuka začne v 7.50 hodin. Jsme si vědomi toho, že požadavek na příchod ke škole v daný čas není snadno proveditelný. Pokud se vám podaří dítě na daný čas ke škole dopravit, budeme rádi a děkujeme za to.

Při vstupu do školy bude dítěti změřena teplota. V případě zvýšené teploty bude kontaktován zákonný zástupce, abychom se domluvili na dalším postupu (doprovázející osoby nemají vstup do budovy školy povolen).

U své šatní skříňky se dítě přezuje (popř. si odloží svršky) a půjde do třídy, ve které bude probíhat výuka.

Další opatření vyplývající z dokumentu Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020 (vydané MŠMT):

 • Maximální počet žáků ve skupině je 15.
 • Složení skupin je neměnné do 26. 6. 2020.
 • Vzájemný kontakt skupin bude omezený.
 • Výuka tělesné výchovy v běžné podobě, včetně plavání, není možná.
 • Aktivity mimo areál školy nejsou možné, stejně jako školy v přírodě či jiné obdobné aktivity.
 • Škola vede evidenci o docházce žáků do skupin. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny sdělí zákonný zástupce důvody nepřítomnosti a rovněž podá informaci, zda bude žák nadále do skupiny docházet. Absence se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení žáka.
 • Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, která je nutné podepsat před vstupem do školy (do školy přinese žák). Toto čestné prohlášení si můžete stáhnout na našich webových stránkách v sekci Dokumenty ke stažení nebo na stránkách ministerstva školství: http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss
 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 • V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.
 • Každý žák bude mít s sebou 1 roušku a sáček na uložení roušky.
 • Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se mohou žáci pohybovat.
 • Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý žák použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny.
 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

Ve škole je zajištěna dezinfekce v podobě dezinfekčních mýdel a gelů na ruce. Ve vstupní hale je bezkontaktní stojan s dezinfekcí na ruce, dezinfekční mýdla jsou na toaletách a ve třídách, kde jsou také dezinfekční gely. Žáci budou používat jednorázové papírové ručníky. Virucidní dezinfekcí budou ošetřeny lavice, podlahy, kliky apod.

Školní stravování není pro žáky 2. stupně zajištěno, dejte proto svému dítěti do školy svačinu a pití. Kromě přezůvek, roušky a svačiny si žáci donesou školní pomůcky dle rozvrhu hodin.

Hodiny jsou sestaveny s ohledem na daná opatření. Mezi 1. a 2. a pak mezi 3. a 4. vyučovací hodinou nejsou přestávky, žáci budou v průběhu výuky odcházet na toaletu individuálně. Po druhé vyučovací hodině je přestávka na svačinu.

Výuka bude probíhat do 25. 6., v pátek 26. 6. žáci dostanou vysvědčení.

 

Rozvrh hodin 6. tříd:

7.50 – 8.35 8.35 – 9.20 9.20 – 9.30 9.30 – 10.15 10.15 – 11.00
Pondělí Český jazyk Matematika Svačina Fyzika Přírodopis
Úterý Matematika Anglický jazyk Dějepis Zeměpis
Čtvrtek Matematika Anglický jazyk Český jazyk x

Rozvrh hodin 7. tříd:

7.50 – 8.35 8.35 – 9.20 9.20 – 9.30 9.30 – 10.15 10.15 – 11.00
Pondělí Matematika Český jazyk Svačina Přírodopis Fyzika
Úterý Anglický jazyk Matematika Zeměpis Dějepis
Čtvrtek Český jazyk Matematika Anglický jazyk x

Rozvrh hodin 8. A:

7.50 – 8.35 8.35 – 9.20 9.20 – 9.30 9.30 – 10.15 10.15 – 11.00
Pondělí Matematika Anglický jazyk Svačina Dějepis Zeměpis
Úterý Český jazyk Matematika Anglický jazyk Fyzika
Čtvrtek Český jazyk Matematika Přírodopis Chemie

Rozvrh hodin 8. B:

7.50 – 8.35

8.35 – 9.20

9.20 – 9.30 9.30 – 10.15 10.15 – 11.00
Pondělí Anglický jazyk Matematika Svačina Zeměpis Dějepis
Úterý Matematika Český jazyk Fyzika Anglický jazyk
Čtvrtek Matematika Český jazyk Chemie Přírodopis

 

PaedDr. Ivana Pavlíková, ředitelka školy