Předávání vysvědčení 26. 6. 2020

Vážení rodiče,

dle Mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví k omezení provozu škol a školských zařízení s účinností od 22. 6. do 26. 6. 2020 se mohou předání vysvědčení zúčastnit všichni žáci. V tomto případě se nemusí dodržovat skupiny 15 osob. Stále však platí povinnost mít Čestné prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění. Předloží jej ti žáci, kteří se doposud nezúčastnili vzdělávacích aktivit. Čestné prohlášení (ČP) si můžete stáhnout na webových stránkách naší školy v sekci Dokumenty ke stažení nebo ho můžete napsat rukou s těmito údaji:

Čestné prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění

Jméno a příjmení žáka, datum narození, trvalé bydliště.

  1. Prohlašuji, že se u výše uvedeného žáka neprojevují a v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).
  2. Prohlašuji, že jsem byl seznámen s vymezením osob s rizikovými faktory a s doporučením, abych zvážil tyto rizikové faktory při rozhodování o účasti svého dítěte při předání vysvědčení.

V ………………………….dne……………………        Podpis zákonného zástupce žáka………………………………………

 

ČP odevzdají děti třídnímu učiteli v pátek 26. 6. 2020 při předání vysvědčení. Škola bude v tento den otevřena od 7.45 hodin pro všechny žáky najednou. Letos nebudeme organizovat společné shromáždění před školou, ze šaten půjdou děti do svých kmenových tříd, kde jim třídní učitelé předají vysvědčení. Předpokládané ukončení bude cca v 8.30 hodin.

Děti 1. stupně, které se od 25. 5. účastní vzdělávacích aktivit, mohou jít po předání vysvědčení do školní družiny.

Vážení rodiče, jestliže nebude chtít své dítě 26. 6. pro vysvědčení do školy poslat, můžete si vysvědčení vyzvednout v kanceláři školy od středy 24. 6. do 30. 6. 2020. Pokud si vysvědčení během měsíce června nevyzvednete, dostane ho Vaše dítě v září.

Odevzdávání učebnic:

Učebnice budou žáci odevzdávat až v září, podrobnější pokyny žáci obdrží od svých třídních učitelů na začátku nového školního roku.

Vyklízení šatních skříněk:

Skříňky si děti vyklidí v průběhu příštího týdne, popř. v pátek. Pokud si Vaše dítě nepůjde pro vysvědčení osobně, můžete přijít skříňku vyklidit kdykoli v průběhu následujícího týdne (zazvoňte na paní ekonomku).

Prosím rodiče žáků 4. třídy, kteří si nepůjdou pro vysvědčení, aby doručili do školy klíč od šatní skříňky (nejlépe v zalepené obálce se jménem dítěte). Jejich skříňky dostanou žáci 1. třídy, žáci 5. – 9. třídy mají skříňky v druhé polovině šaten. Děkuji.

Vážení rodiče, věřím, že tohle je poslední obsáhlá informace v souvislosti s koronavirovou krizí a že od příštího školního roku bude vše ve zdraví probíhat tak, jak má.

Přeji Vám hezkou dovolenou, dětem vydařené prázdniny a žákům 9. třídy úspěšný start do nové životní etapy.

S pozdravem Ivana Pavlíková