Volby do školské rady

21. 6. 2024 končí volební období školské rady, proto v souladu se zněním § 167 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuji volby členů do školské rady. Volby proběhnou formou tajného hlasování o navržených kandidátech dne 7. 5. 2024 v době od 15.30 do 17.30 hodin ve vestibulu základní školy.
Vážení rodiče, pokud máte zájem o členství ve školské radě, můžete již nyní volební komisi prostřednictvím třídních učitelů vašich dětí podávat Přihlášky kandidátů do školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků, a to nejpozději do 19. 4. 2024. Stejným způsobem můžete také zasílat Návrhy kandidátů do školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků. Vámi navržený kandidát bude osloven, zda chce být uveden na kandidátce a pracovat ve školské radě.

Školská rada:

 • je šestičlenná (třetinu členů jmenuje zřizovatel, třetinu volí pedagogičtí pracovníci a třetinu volí zákonní zástupci žáků)
 • funkční období je tři roky
 • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, školní řád a pravidla pro hodnocení výsledků žáků
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
 • projednává návrh rozpočtu, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství
  a dalším orgánům státní správy
 • zasedá nejméně dvakrát ročně

Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitelka školy.

                                                                    PaedDr. Ivana Pavlíková, ředitelka školy